Tagasiside on küll üks selliseid valdkondi, mis võiks kõiki inimesi huvitada. Siinviidatu on vabalevis olev tekst ja üks väheseid eestikeelseid tekste selles voos.

Tagasiside defineerimisest:

Tagasisidet võib defineerida kui tagasisidestaja edastatud teavet tagasiside saaja tegevuse või arusaama(de) kohta (Hattie & Timperley, 2007). See lähenemine tagasisidele on aga viimasel ajal saanud teaduskirjanduses palju kriitikat, kuna selle definitsiooni järgi on tagasiside ainult teabe edastamine.

Teisenevad kontseptsioonid:

Vajadus ümber mõtestada tagasiside olemus, eesmärgid ja protsess on ajendanud tegema uurimusi (Boud & Dawson, 2021; Esterhazy & Damşa, 2019) tagasiside mõistmiseks ning välja töötama õppimist toetava tagasiside (Henderson et al., 2019a; Molloy et al., 2020) ning tagasiside kirjaoskuse (Carless & Boud, 2018; Carless & Winstone, 2020; Chong, 2020; Molloy et al., 2020) kontseptsiooni.

Kes on suurem kasusaaja?

Uues õppimist toetava tagasiside paradigmas, kus õppija on aktiivne pool ning kus tagasiside ei ole ainult ühesuunaline teabeedastamine, defineerivad Henderson jt (2019a) tagasisidet kui „protsesse, kus õppija mõtestab oma tegevusega seotud teavet ning kasutab seda oma õppimise edendamiseks“ (lk 17).

Õppejõudude tagasisidekirjaoskus:

Õppejõu tagasisidekirjaoskust kirjeldades rõhutatakse, et tagasisideprotsess sisaldab endas rohkemat kui lihtsalt üliõpilasele info andmist tema töö kohta (Boud & Dawson, 2021). See hõlmab nii teadmisi, oskusi kui ka hoiakuid, et toetada üliõpilasi tagasiside rakendamisel ning juhendada nende tagasisidekirjaoskuse arengut (Carless & Winstone, 2020).

Aga kui organisatsioonis tagasisidepraktikad … on teistsugused:

Samas on oluline, et õppejõu tegevust toetaks ülikooli kontekst tervikuna: näiteks tagasisidekultuur organisatsioonis, juhendid õppejõududele, käsiraamatud, kogemuste jagamise võimalused, töökoormuse arvestamise süsteem (Henderson et al., 2019).

Möödarääkimisvõimalused:

Peamine vastuolu üliõpilaste ja õppejõudude arusaamades tagasisidest seisneb tagasiside tajumises.

Lugemishuvi suurendamiseks

Siinses uurimuses ilmnes tagasiside uue paradigma ilminguid (emotsioonide olulisus tagasisideprotsessis; dialoogi ning vastastiktagasiside tähtsus õppejõudude arusaamades ning soov tagasisidet rakendada üliõpilaste arusaamades), kuid terviklikku ettekujutust uuest tagasiside paradigmast ilmnes vaid vähestes vastustes.

Hunt, P., & Karm, M. (2022). “Feedback is like a tail wind”: pre-service teachers’ and teacher educators’ perceptions of feedback. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education10 (1), 143-170.