Kaaslastel on oluline roll igaühe elus. Kui oluline, seda on igal konkreetsel juhul võimalik tagantjärgi hinnata, kuid ka siis jääb ilmselt paljugi väljapoole hindajate tunnetusvälju.

Siinses tekstis otsivad vastust küsimusele: Missugused mõjud on ettevõtja kaaslastel tema kavatsustele ja käitumisele? Ettevõtlikkuse uurimine on lisaks kasvavale akadeemilisele huvile oluline ka eriti nendes riikides, kus eesmärgiks on areng. Tegemist on innovatsiooni olulise allikaga ning efektiivsusmootoriga. Ettevõtjale olulist mõju avaldavaid inimesi ja aspekte on uuritud palju, kuid kaaslaste mõju käsitlevate uuringute väli on hetkel üsna hägune. Süstemaatiline kirjandusülevaade aitab kirjeldada ja seletada kaaslaste mõju ettevõtja käitumisele. Autorite eesmärk on luua nii kontseptuaalne raamistik kui pakkuda uusi suundi tulevikuks. Andmekaeve teostati neljas baasis: ProQuest, Web of Science, Scopus ja EBSCO. Otsingusõnadeks “peer” AND “entrepreneur” kõikidel väljadel välja arvatud terviktekst. Otsingufaasis ei välistatud ka väitekirju, raamatuid ja konverentsiettekandeid, sest sooviti võimalikult põhjalikku ülevaadet. Esialgne tulemus 2894 vähenes 1621ni peale topeltkirjete eemaldamist. Autorid on uurimisprobleemi ja küsimused täpselt sõnastanud ning n-ö rehapulgad on üsna tihedad. Välja jäävad tekstid, mis käsitlevad “kaaslast” liiga üldiselt ja ka need, mis ei käsitle ettevõtlikkust või kaaslase mõju piisava sügavusega. Lõplikku valimisse jäi 27 teksti. Olgugi, et ülevaateartikli kirjutamine on väga tõsine töö nii sisu kui mahu aspektist, siis julgustavana võiks mõjuda, et asjakohaselt sõnastatud uurimisküsimuste korral võib siinsel näitel algselt valimi moodustanud 2894-lt analüüsimiseks jõuda 27 ja sellise hulga analüüs võiks olla huvitav ja jõukohane paljudele.

Süstemaatilise ülevaate üks kohustuslikest elementidest on uute uurimissuundade juhatamine ning ka siin tekstis pakuvad autorid mitmeid suundi, kuid kõige parem oleks nendest lugeda, sest minu üldistus lihtsustaks tegelikku uurimustööd liigselt.

Portyanko, S., Reinmoeller, P., Hussels, S., & Turner, N. (2022). Peer effects and intentional entrepreneurial behaviour: A systematic literature review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 1–31. https://doi.org/10.1111/ijmr.12320